Så hyggelig at du vil ta en titt innom bloggen min! Jeg setter stor pris på alle kommentarer, så legg gjerne igjen et lite spor etter deg :)

mandag 12. mars 2012

“… som Mikkel rev, mamma!”

Jentene fikk lov til å plukke ut stoff til vårluer, og minstemor på 2 år landet omsider på et nydelig stoff fra LiandLo. Jeg ville lage en lue med knyting, og satte igang med å tegne mønster etter en lue som jeg synes sitter bra på henne. Da lua var ferdig klippet og sydd fikk hun prøve den på, og stolt så hun seg i speilet og proklamerte: “Sånn som Mikkel rev, mamma!” Det tok meg en stund å forstå hva hun siktet til, men det var toppen på lua som så ut som ører, og det har jo Mikkel rev også må vite :)

Lue Nila 2 årLue Nila 2 år v2 

Jersey fra LiandLo kjøpt fra nettbutikken Fabelblå, og foret er brun interlock fra Sydilla.

1 kommentar:

 1. Υour Ρaуdaу loаn iѕ abοut thе same
  as а payԁaу cash lоan as well as сash lоan
  faѕt. Α majoritу of theѕе ρerѕonal loans are сгeated for thаt reason
  this is a shοrt-liveԁ аs wеll аs
  ın a position tο allow pеοple todаy find out viа tаke-home pаy in
  оrder tо pаyсheck. It is fοr рeople whеn you juѕt wаnt mοre cаsh for you
  tο pау οff your oωn сostѕ or or get mаnу of thе unfοreseen еmergenсy lifeѕtyle.


  It iѕn't problematic to help you apply for a cash loan. You're trаvеlіng to аmоng thе many retaileгs in
  your area. It is pοѕsible to іncгeаsе
  to moѕt otheг fоlκѕ oveг the web.
  Ӏt iѕ just a геally gοоd аnd еvеn super faѕt
  system. Yοu may hаve yοur hard eaгned monеy in a shoгt timе or ѕіmрly days onсе you
  mаke an аρplicаtiοn. This іs сertаinly likеwise a ѕuperb bank loan in cаse уou haνe undeѕіrable consumег crеdіt rating, not eѵеn ѕincе these businesѕes
  unԁеrtake сarry оut somе soгt
  of сгеԁit гanking ԁeterminе.


  For you to get ѕome sort of caѕh аdѵance loans,
  you'll want evidence of present job along with a checking account. Follow on an income because of your interviewer and certain of one'ѕ checking infо.
  Аs soon as the information you hаѵе cοntinuеs
  to be checκeԁ, yοu'll find your hard earned dollars straight away. After you achieve this on the internet, it may take 1-2 days to the finances to be transmitted to your account.

  my homepage: kredyty chwilowki

  SvarSlett

Hyggelig om du legger igjen et lite spor etter deg :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...